حمایت مالی از ما

تمامی هزینه هاست نگهداری و تعمیرات و ارتقاء این سایت ها بر عهده ی ماست. ما هیچگونه توقعی از شما عزیزان نداریم . اما اگر علاقه دارید تا از ما حمایت کنید و این گونه فعالیت های ما همچنان ادامه یابد می توانید با تکمیل فرم زیر از ما حمایت کنید. 
مهم نیست که چه مقدار از ما حمایت مالی می کنید ، مهم نیت شماست که برای ما ارزشمند است. بهترین نوع حمایت شما از ما، معرفی مجموعه سایت های ما به دوستان و اطرافیانتان است. این اصلی ترین درخواست ما از شماست.

تومان

حامیان معنوی ما